برداشت سيب زميني ساوه

هر ساله با فرا رسيدن پاييز برداشت سيب زميني ساوه آغاز مي گردد .در بخش نوبران شهرستان ساوه كه داراي آب و هواي معتدل مي باشد 700هكتار از مزارع به كشت سيب زميني اختصاص دارد. كل سطح زيركشت سيب زميني استان مركزي 3800هكتار مي باشد.

متوسط برداشت سيب زميني در هكتار از مزارع شهرستان بطور ميانگين 35 - 30 تن است درحالي كه در ركوردگيري ها حتي 105 تن در هكتار(نمونه كشوري)نيز ثبت شده است. مارفونا و آگريا از ارقام اصلي كشت شده در منطقه مي باشد.