برگزاری آزمون انتخابی ناظرین طرح گندم ساوه وزرندیه

روز شنبه 30 شهریور ماه آزمون کتبی انتخاب ناظرین شهرستانهای ساوه و زرندیه باشرکت 64 نفر از کارشناسان نظام مهندسی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساوه جهت انتخاب 22 نفر مهندس ناظر مزارع گندم شهرستانهای مذکور برگزار گردید وافراد پذیرفته شده با عقد قرارداد با شرکتهای خدمات مشاوره ای از روز شنبه مورخ 92/7/6 شروع به کار خواهند نمود.