شروع برداشت ذرت علوفه ای در ساوه

شهرستان ساوه با بیش از 500 هکتار سطح زیر کشت ذرت علوفه ای نزدیک به 50% سطح زیر کشت ذرت علوفه ای  استان را به خود اختصاص داده است.

ذرت کاشته شده رقم 704 دو منظوره است که متوسط برداشت علوفه 35 تن در هکتاریا  9 – 7 تن  دانه در هکتار می باشد.

محصول برداشت شده علاوه بر تامین نیاز شهرستان به استانهای مجاور از جمله قم،اصفهان و تهران از طریق بخش خصوصی توزیع می شود.

با توجه به خشکسالی حاکم بر منطقه خوشبختانه از نظر سطح زیر کشت و تولید با سال گذشته شرایط برابری حاکم است.